πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Sf.Chiril al Ierusalimului: Despre trupul şi sîngele lui Hristos

Citire din întîia Epistolă către Corinteni a lui Pavel: „Căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am predat şi vouă” (I Cor. 11:23)

Este de ajuns numai învăţătura fericitului Pavel cuprinsă în aceste cuvinte ca să vă încredinţeze despre dumnezeieştile taine prin care aţi fost învredniciţi să ajungeţi uniţi într-un singur trup şi sînge cu Hristos. Pavel de curînd striga: „Că Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vîndut, luînd pîine şi mulţumind, a frînt-o şi a dat-o ucenicilor Săi zicînd: Luaţi, mîncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luînd paharul şi mulţumind a zis: Luaţi, beţi, acesta este sîngele Meu” (I Cor. 11:23-25). Deci cine va îndrăzni să se îndoiască de asta, o dată ce Însuşi Domnul a spus: „Acesta este trupul Meu”? Cine se va îndoi vreodată să spună că nu este sîngele Lui ,odată ce El Însuşi a întărit şi a spus: „Acesta este sîngele Meu”?

Altă dată Hristos în Cana Galileii a prefăcut la un semn al Său apa în vin (Ioan 2:1-10). Nu este oare vrednică de credinţă şi prefacerea vinului în sînge? A fost chemat la o nuntă lumească, şi a săvîrşit această minune de nespus. Oare nu cu mult mai mult se va mărturisi că a dăruit nuntaşilor (Matei 11:15, Luca 5:34) spre desfătare trupul şi sîngele Lui?

Pentru aceea suntem pe deplin încredinţaţi că ne împărtăşim cu trupul şi cu sîngele lui Hristos. În chipul pîinii ţi se dă trupul, iar în chipul vinului ţi se dă sîngele lui Hristos unit într-un singur trup şi sînge cu El. Astfel ajungem şi purtători de Hristos, pentru că trupul şi sîngele Lui se împărtăşesc mădularelor noastre. Astfel, după cuvintele fericitului Petru, ajungem părtaşi firii dumnezeieşti (II Petru 1:4).

Altă dată Hristos, vorbind iudeilor, le spunea: „Dacă nu veţi mînca trupul Meu şi nu veţi bea sîngele Meu, nu veţi avea viaţă întru voi” (Ioan 6:53). Iudeii însă, pentru că n-au înţeles în chip duhovnicesc cele spuse, s-au depărtat de El, socotind că-i îndeamnă să mănînce trupul Lui.

În Vechiul Testament erau pîinile punerii înainte; dar acelea, pentru că aparţineau Vechiului Testament, au luat sfîrşit. În Noul Testament avem pîine cerească şi pahar al mîntuirii, care sfinţesc sufletul şi trupul. Căci după cum pîinea este pentru trup, tot aşa şi Cuvîntul este potrivit sufletului.

Davi îţi tîlcuieşte puterea tainei prin cuvintele: „Gătit-ai înaintea mea masă, împotriva celor ce mă necăjesc pe mine” (Ps. 22:6). Cuvintele lui David au această tîlcuire: „Înainte de a veni Tu, Doamne, demonii au gătit oamenilor masă spurcată, pîngărită şi plină de putere drăcească; dar după ce ai venit, Stăpîne, gătit-ai înaintea mea masă”. Cînd omul spune lui Dumnezeu: „Gătit-ai înaintea mea masă”, ce altceva înseamnă decît masa cea tainică şi spirituală, pe care Dumnezeu ne-a gătit-o „împotrivademonilor? Şi pe bună dreptate, căci masa aceea ne făcea părtaşi demonilor, pe cînd aceasta ne face părtaşi lui Dumnezeu. „Uns-ai cu untdelemn capul meu” (Ps. 22:6). Ţi s-a uns capul tău, pe frunte, cu untdelemn, din pricina peceţii lui Dumnezeu, pe care o ai, spre a avea în tine urma peceţii, sfinţirea lui Dumnezeu (Ieş. 28:32). „Şi paharul Tău este adăpîndu-mă ca un puternic” (Ps. 22:6). Vezi în aceste cuvinte paharul despre care am vorbit, pe care l-a luat Iisus în mîini, a mulţumit şi a zis: „Acesta este sîngele Meu care se varsă pentru mulţi spre iertarea păcatelor” (Matei 26:28).

Pentru aceasta şi Solomon la acest har se referă, cînd spune în Ecclesiast: „Vino şi mănîncă cu veselie pîine ta – pîinea cea duhovnicească; „vino” este o chemare mîntuitoare şi dătătoare de fericire – şi bea cu inimă bună vinul tău” (Eccl. 9:7) – vinul cel duhovnicesc – „şi untdelemn să se verse pe capul tău” (Eccl.9:8) – vezi că arată şi ungerea cea tainică – „şi hainele tale să fie pururea albe” (Eccl.9:8), că au plăcut Domnului faptele tale” (Eccl. 9:7). Înainte de a te apropia de har, faptele tale erau „deşertăciunea deşertăciunilor” (Eccl. 1:2). Odată ce te-ai dezbrăcat de hainele cele vechi şi te-ai îmbrăcat cu cele albe, duhovniceşti, trebuie să fii pururea îmbrăcat în alb. Negreşit nu vrem prin aceste cuvinte să spunem ca tu să porţi necontenit haine albe, ci că se cuvine să te îmbraci cu hainele cele cu adevărat albe, strălucitoare şi duhovniceşti, ca să spui împreună cu fericitul Isaia: „Să se bucure sufletul meu de Domnul, că m-am îmbrăcat cu haina mîntuirii şi cu veşmîntul veseliei m-a acoperit” (Isaia 61:10).

Odată ce ai aflat şi ai fost încredinţat că pîinea ce se vede nu este pîine, chiar dacă o simţim pîine la gust, ci trip al lui Hristos; că vinul ce se vede nu este vin, chiar dacă gustul aşa ne spune, ci sînge al lui Hristos; că Davin a spus demult în psalmi despre acestea: „Pîinea inima omului o întăreşte” şi „vinul veseleşte inima omului” (Ps. 103:16,17), cînd te împărtăşeşti cu pîinea cea duhovnicească, întăreşte-ţi inima şi veseleşte-ţi faţa sufletului tău.

Să dea Dumnezeu să ai faţa descoperită, cu conştiinţă curată să priveşti ca în oglindă slava Domnului şi să păşeşti din slavă în slavă (II Cor. 3:18), în Hristos Iisus Domnul nostru, Căruia cinstea, puterea şi slava, în vecii vecilor. Amin.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: