πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Sf.Antim Ivireanul: De ce Constantin cel Mare e numit De Dumnezeu încununat, Mare Împărat şi Întocmai cu Apostolii

De ce Constantin cel Mare e numit „De Dumnezeu încununat”?

Oare pentru ce Sfîntului Constantin i s-au dat acest tituluş, de-l numeşte Sfînta Biserică numai pre dînsul cu aceste 3 numiri: de Dumnezeu încununat, mare împărat şi întocmai cu apostolii? Şi zicem întîi: cum că este de Dumnezeu încununat, în ce chip? Una, pentru că pre ceilalţi împăraţi îi aleg oamenii de-i fac împăraţi şi-i încununează cu cunună de aur şi cu pietre scumpe; iar pre marele Constantin, pentru bunătatea şi curăţiea inimii sale, Însuşi Dumnezeu l-au ales din limbi [dintre oameni], ca pre Pavel din jidovi, şi l-au chemat cu glas ceresc la vrednicia împărăţiei şi l-au încununat cu cununa darului celui de sus, cu arma binevoirii, după cum zice David; şi alta, că peste noapte i s-au arătat în vis Domnul Hristos, zicîndu-i: acel semn, ce ţi-am arătat astăzi pre ceriu, este arma aceea cu care am mîntuit din mîinile diavolului tot neamul omenesc, acela să-l aibi şi tu, ca un steag ridicat să meargă înaintea ta la toate războaiele, şi cu darul aceluia vei birui pre toţi vrăjmaşii norodului ce ţi-am încredinţat să-l paşti şi vei fi pururea biruitoriu şi izbînditoriu. A doua, de vreme ce împărăţia este un dar desăvîrşit carele se pogoară de sus de la părintele luminilor asupra celor aleşi şi îmbunătăţiţi, pentru vrednici lui îi dete Dumnezeu de se făcu împărat, întîi al creştinilor ca să îndrepteze pre cei răzvrătiţi, să păzească turma lui Hristos de lupii cei pînditori, şi cu praştia Duhului Sfînt să-i gonească şi Biserica lui Dumnezeu, ce era călcată şi gemea, de sub tirani să o ridice şi să o veselească; căci cununa cea împărătească are despărţeală de mitra cea arhierească, şi împăratul carele se nevoieşte pentru binele şi folosul norodului, atîta la cele trupeşti şi trecătoare, cît şi la cele sufleteşti şi duhovniceşti, măcar că nu are acea vrednicie (arhierească), iară plata îi este de la Dumnezeu, întocmai cu episcopii, cu carii ar fi mai rîvnitor, şi se face şi el diadoh apostolilor, carii sunt împăraţi şi preoţi ai Bisericii, de vreme ce dimpreună lucrează cu Dumnezeu pentru mîntuirea lumii. Drept aceea pre dreptate zice marele Constantin Sfinţilor Părinţi de la soborul cel dintîiu: „Voi în Biserică, iar eu afară de Biserică sunt pus de Dumnezeu episcop”. Pentru aceea dar să nu socotească împăraţii şi stăpînitorii pămîntului cum că i-au pus Dumneu să şază pre scaun frumos, numai spre vederea înaintea ochilor omeneşti, împodobiţi cu veşminte scumpe, cu cununa în cap şi cu schiptrul cel de aur în mînă, că numai singură dreptatea este de-i face cinstiţi la norod. Pentru aceea zicea şi înţeleptul Isiod cum că împăraţii pentru două lucruri s-au rînduit de oameni să fie stăpînitor: unul, pentru ca să le facă dreptate; şi alta, ca să ridice strîmbătăţile de la mijloc; pentru aceea prorocul David, ca din gura norodului, zicea: „Dumnezeule, judecata dă-o împăratului şi dreptatea fiiului împăratului”; căci cînd într-o politie (cetate, stat) străluceşte dreptatea, sunt cei supuşi pururea norociţi; că zicea un filozof: „anul cel bun nu-l face atîta mulţumirea rodurilor, cît îl face dreptatea stăpînitorului”; şi altul iar fu întrebat: care cuvînt este mai bun, pentru ca să trăiască omul mai bine şi mulţămit? Au răspuns: „acela numai carele păzeşte dreptatea întocmai la toţi”.

De ce Constantin e numit „Mare Împărat”?

Al doilea nume din tituluş este pentru ce se numeşte sfîntul Constantin mare împărat? Şi zice: pentru căci este de Dumnezeu încununat, urmează drept aceea să fie şi mare; şi cum să nu fie mare unul ca acela, pre carele Dumnezeu l-au încununat? Iar nu zic prin aceasta că este mare, ci numai precum scrie Evsevie că lumea l-au numit pre sfîntul Constantin mare împărat nu atîta pentru biruinţele cele mari ce au făcut la războaie, cît pentru marile faceri de bine ce au făcut supuşilor lui, şi încăşi adaoge de zice: cum că nici cu un mijloc nu se bucura, cînd vedea pre vreunul trist înaintea lui; hrana şi îmbrăcămintele nu le avea săracii de la alţii, fără numai de la el; nenumăraţi era mulţimea săracilor carii alerga la el să le ajute, şi nici unul nu se întorcea deşert de dorita mîngîiere; iar nici pentru aceasta îi vom zice că este mare, că mă uit la prorocia ce zice David pentru Hristos la psalm 71, zicînd: „şi se vor închina Lui toţi împăraţii pămîntului, toate limbile (neamurile) vor sluji Lui”; şi socotesc că această prorocie numai pre vremea marelui Constantin s-au împlinit, în ce chip? Lui i s-au supus toţi împăraţii pămîntului, şi pentru căci era el capul tuturor împăraţilor, şi închinîndu-se el lui Hristos, prin mijlocul lui toţi s-au închinat, şi cu pilda lui au luat frumuseţea credinţii. Şi pentru aceasta s-au numit mare, pentru căci tuturor celor mai mari ai pămîntului el era singur ţiitor. Şi voiu zice că este mare, şi pentru căci au stătut pentru Biserica lui Dumnezeu şi s-au arătat împărat credincios. Pentru plata creştinătăţii sale, au supus Dumnezeu supt picioarele lui toată lumea, atîta cît şi de la India au venit soli cu daruri mari, de i s-au închinat lui, pentru ca să-l cunoască pre el că este împărat, de vreme ce vestea armelor lui şi multa lui creştinătate îl mărturisea preste tot pămîntul domn şi stăpîn a toatei lumi.

De ce Constantin e numit „Întocmai cu Apostolii”?

Al treilea nume de tituluş este pentru ce să numeşte sfîntul Constantin întocmai cu Apostolii? Că el să încunjure cetăţi, oraşe şi sate, ca apostolii, n-au încunjurat, nici au umblat să propoveduiască numele lui Hristos, şi credinţa ca dînşii să ostenească cu călătorie pre jos, să asude, să flămînzească şi să însetoşeze ca ei. N-au făcut să se închiză ca Petru în temniţă cu lanţul de gît, să se bată cu toiage ca Pavel, să se spînzure de copac ca Andreiu, şi să se pedepsească cu de toate feliurile de munci şi de cazne, şi la cea de apoi să-i taie capul ca celorlalţi apoistoli; nicăiri nu se vede. Dar apoi cum şi pentru ce să fie întocmai cu Apostolii? Pentru căci acelea ce au făcut apostolii cu osteneala lor şi cu propoveduirea, el le-au făcut însuşi cu a sa pildă; căci puterea împăraţilor şi a domnilor este să prefacă şi să întoarcă voinţa norodului după cum vor vrea ei; şi aceasta nu o pot face cu alt mijloc, fără numai cînd vor face întîi ei aceea ce pohtesc să se facă de alţii, precum au făcut Tumcuin, împăratul Kitaiului, că puindu-şi întîi el mîna pre coarnele plugului, s-au îndemnat toţi supuşii lui de s-au apucat de lucrul pămîntului. Aşijderea şi marele Alexandru, cînd ocolise ostrovul Tirului, pentru căci au luat el întîi pre umerile sale un braţ de lemne, s-au îndemnat toată oastea lui de au luat pietre şi lemne cu mîinile lor, de au umplut gîrla şi au făcut trecătoare şi au mers de au luat. Aşa şi marele Constantin, cu a sa pildă şi a sa creştinătate, au făcut pre toţi supuşii lui creştini, şi aceea ce n-au putut să o isprăvească desăvîrşit toţi apostolii cu propoveduirea, fieştecarele unde i s-au fost dat soarta, el singur au isprăvit, cu porunci ce au dat în toată lumea, şi au întins pămîntul şşi lumea. Drept aceea cu dreptate este să se numească întocmai cu Apostolii, căci au plinit şi slujba şi numirea Apostolilor.

Acuma dară, de vreme ce pentru smerenia, pentru marile faceri de bine şi pentru creştinătatea lui cea desăvîrşit, au cîştigat acest tituluş, de se numeşte de Dumnezeu încununat, mare împărat şi întocmai cu Apostolii, cine se va îndoi cu firea cum că nu are şi mare îndrăzneală către Dumnezeu? Drept aceea dară mă rog şi eu, măcar că sunt şi nevredenic, să mijlocească cu călduroasele lui rugăciuni pre mult milostivul şi îndurătorul Dumnezeu, ca să te păzească pre Mărita Ta [1], încununat cu slavă şi cu cinste, întreg şi sănătos, în mulţi ani cu multă fericire. Amin.

[1] Constantin Brâncoveanu, în faţa căruia s-a rostit predica

Citiţi şi:

Sf.Filaret al Moscovei şi Sf.Ioan de Kronştadt despre libertate, pace şi stăpînirea autocrată

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: