πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Sf.Iustin Popovici: Capitole Ecleziologice (I)

1. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos (I Cor. 1:3)

Ce este Harul? – Harul sunt acele energii dumnezeieşti pe care Preasfînta Treime le oferă Bisericii pentru mîntuirea oamenilor de păcat, de moarte şi de diavol, precum şi pentru viaţa lor veşnică în Dumnezeul Cel Întreit Ipostatic.

2. Mărturia lui Hristos s-a adeverit întru voi (I Cor. 1:6)

Despre ce mărturie este vorba? – Este vorba despre Dumnezeu ca Treime, despre Dumnezeul-om ca Mîntuitor, despre om ca fiinţă după chipul lui Dumnezeu, despre Biserică ca trup divino-uman, despre mîntuire ca divino-umanizare, despre orice făptură ca şi creatură care are asupra ei pecetea „logosităţii” lui Hristos.

3. Credincios este Dumnezeu prin Care aţi fost chemaţi la comuniune cu Fiul Său, Iisus, Domnul nostru (I Cor. 1:9)

Comuniunea noastră cu Hristos Mîntuitorul constituie mîntuirea; comuniunea cu El ca Sfinţitor este sfinţenia; comuniunea cu El ca Dumnezeu este îndumnezeirea; comuniunea cu El ca Nemuritor este nemurirea; comuniunea cu El ca Înviat este învierea; comuniunea cu El ca Înălţat este înălţarea la cer şi şederea pe scaun de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl.

4. Vă rog, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să spuneţi acelai lucru şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere (I Cor. 1:10)

Creştinii pot să spună toţi acelaşi lucru, atunci cînd au aceleaşi simţăminte, aceleaşi gînduri, aceleaşi trăiri. Iar lucrul acesta îl realizează atunci cînd îşi unesc sufletul lor cu sufletul sobornicesc al Bisericii, inima lor cu inima sobornicească a Bisericii (vezi Faptele Apostolilor 4:32), mintea lor cu mintea sobornicească a Bisericii şi gîndul lor cu gîndul sobornicesc al Bisericii. Atunci ei şi gîndesc şi simt şi „vorbesc” prin sufletul sobornicesc al Bisericii, prin inima ei sobornicească şi prin gîndirea ei sobornicească.

5. Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem (I Cor. 3:9)

Idealul omului adevărat şi desăvîrşit s-a realizat în Persoana Dumnezeului-om prin împreună-lucrarea divino-umană. Această conlucrare divino-umană săvîrşită prin trupul divino-uman al Bisericii devine un bun comun al oamenilor şi un mod comun de viaţă, de gîndire, de acţiune şi de existenţă a lor. În Biserică oamenii se încorporează în Dumnezeul-om Hristos, adică se nasc cu El şi prin El, se transformă cu El şi prin El, se răstignesc împreună cu El şi prin El, înviază împreună cu El şi prin El, participă la Înălţarea Lui la cer cu El şi prin El, trăiesc veşnic cu El şi prin El, gîndesc cu El, simt cu El şi prin El, acţionează cu El şi prin El. În această divino-umanizare a omului constă mîntuirea şi sfinţenia lui. În vederea acestui scop a fost creat neamul omenesc şi în această conlucrare veselă cu Dumnezeu consta viaţa paradisiacă a protopărinţilor noştri. Căderea s-a întîmplat atunci cînd am respins de la noi această conlucrare şi am început, prin păcat, să lucrăm şi să conlucrăm cu diavolul. Dumnezeu-Cuvîntul S-a făcut om pentru ca să restabilească viaţa paradisiacă şi ordinea vieţii ce domnea în el, adică conlucrarea omului cu Dumnezeu.

6. După harul lui Dumnezeu cel dat mie, eu, ca un înţelept meşter, am pus temelia; iar altul zideşte. Dar fiecare să ia seama cum zideşte. Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decît cea pusă, care este Hristos (I Cor. 3:10,11)

Pentru zidirea Bisericii lui Dumnezeu a fost pusă drept piatră de temelie dumnezeieşte adîncă, dumnezeieşte lată şi dumnezeieşte indestructibilă, Însuşi Domnul Iisus. El singur, Dumnezeul-om este în acelaşi timp temelie atît a Bisericii universale cît şi a celei locale, atît a celei familiale, cît şi a celei personale.

7. Nimeni nu poate să spună: Domn este Iisus – decît în Duhul Sfînt (I Cor. 12:3)

Tot ceea ce Dumnezeul-om Hristos oferă neamului omenesc devine bun al omului prin Duhul Sfînta, Care, întocmai ca un suflet al Bisericii, lucrează prin harul Lui mîntuirea fiecărui mădular al Bisericii. În afara Duhului Sfînt şi fără Duhul Sfînt, nimic din cele ale lui Hristos nu poate deveni al nostru, nu poate deveni al omului. Aşa cum Hristos S-a întrupat în sfînta Fecioară din Duhul Sfînt, tot aşa şi în noi El se întrupează duhovniceşte prin Duhul Sfînt, prin harismele dumnezeieşti, îndumnezeitoare şi divino-umanizatoare ale Duhului. Cu alte cuvine: numai prin Duhul Sfînt se realizează înhristizarea şi hristificarea, înduhovnizarea şi spiritualizarea, întreimizarea şi treimificarea existenţei… După Înălţarea Sa la cer, Hristos a trimis în lume pe Duhul Sfînt şi L-a lăsat în trupul Bisericii ca pe sufletul, mintea, conştiinţa şi viaţa ei. Mîngîietorul este martorul cel mai de seamă al lui Iisus, al Dumnezeului şi Domnului întrupat (Ioan 15:26). Este Cel care iconomiseşte, săvîrşeşte şi realizează în oameni opera divino-umană a Mîntuitorului, adică mîntuirea. Într-adevăr, Biserica este Biserică prin Duhul Sfînt: ea trăieşte, lucrează, subzistă şi există prin El. Prin Duhul Sfînt „tot sufletul viază”, şi prin El „cu curăţie se înalţă”; prin El „străluceşte întru Unimea Treimii cu sfinţenie de taină”. Duhul lucrează întreimizarea şi treimificarea fiecărui mădular al Bisericii, pe care-l mîntuieşte, îl sfinţeşte, îl „logosifică”, îl îndumnezeieşte, îl divino-umanizează. Fiecare mădular îşi realizează destinul divin în trupul divino-uman al Bisericii şi numai prinel. Procurînd măsura necesară a harului, Duhul Sfînt conduce şi îndrumă fiecare mădular al Bisericii pe scara mîntuirii, de la început pînă la sfîrşit. De aceea, toţi creştinii sunt purtători de duh şi purtaţi de Duh. Este exclus să fie cineva creştin fără Duhul lui Hristos, fără Duhul Sfînt. În esenţa lui, creştinismul este de la Duhul Sfînt şi în Duhul Sfînt.

8. Harismele sunt felurite, dar e Acelaşi Duh… toate acestea le lucrează Unul şi Acelaşi Duh, împărţind fiecăruia deosebi, după cum voieşte (I Cor. 12:4,11)

Duhul Sfînt este în toate infinit şi nemărginit, pentru că este Dumnezeu. Harismele Sale sunt infinite şi nemărginite. Dar, cu toată diversitatea lor, ele sunt unite în El: o unitate în multiplicitate şi o multiplicitate în unitate. La oameni, harismele acestea sunt diferite. Cu toate acestea, Duhul Sfînt le uneşte într-o unitate dumnezeiască, în aşa fel că El uneşte într-o unitate şi pe cei ce au aceste harisme. Prin diferitele Sale harisme, El uneşte diferitele spirite omeneşti într-o unitate sobornicească, sfîntă şi bisericească. Da, harismele Duhului Sfînt sunt diferite, dar toate există într-un singur trup, în Biserică. Toate slujesc unui scop şi toate izvorăsc din acelaşi izvor. De aceea oamenii „duhovniceşti” se simt legaţi în chip organic între ei. Întocmai ca un suflet al Bisericii, Întocmai ca un suflet al Bisericii, Duhul Sfînt uneşte pe toţi membrii Bisericii într-o singură inimă, într-o singură voinţă, într-o singură viaţă, într-o singură fiinţă. Prin Duhul Sfînt şi în Duhul Sfînt, „cei duhovniceşti” se simt uniţi între ei într-o unitate veşnică plină de har, cu toate că, luaţi în parte, ei sunt persoane infinit diferite. Sfînta sobornicitate a unităţii şi unitatea sfintei sobornicităţi sunt de la Duhul Sfînt.

9. Căci precum trupul unul este şi are mădulare multe, iar toate mădulare trupului, multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos (I Cor. 12:12)

Prin Întruparea Lui, Dumnezeu-Cuvîntul a ridicat organismul tainic al trupului omenesc la rangul de Templu al Său, la rangul de Trup al Său. În acest fel, trupul omului a devenit trupul lui Dumnezeu… Această dumnezeiască şi sfîntă taină a trupului a cunoscut desăvîrşirea ei în trupul Dumnezeului-om Hristos şi ea a rămas sfîntă pentru totdeauna în trupul divino-uman al Bisericii lui Hristos. Ca Biserică, Dumnezeul-om Hristos constă tocmai din trupul Său divino-uman în care se unesc într-o unitate organică mai întîi Dumnezeu şi omul, iar mai apoi toţi oamenii care cred în Hristos. Oamenii încorporaţi în trupul divino-uman al Bisericii sunt legaţi în chip organic cu Dumnezeu şi unii cu alţii.

10. Pentru că într-un Duh ne-am botezat toţi, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi şi toţi la un Duh ne-am adăpat (I Cor. 12:13)

Prin puterea Lui dumnezeiască, Duhul Sfînt îi uneşte pe toţi credincioşii într-un singur trup, Biserica. Duhul Sfînt este arhitectul şi constructorul Bisericii. După cuvîntul de-Dumnezeu-inspirat al Sfîntului Vasile cel Mare, „Duhul Sfînt zideşte Biserica”. Prin Duhul Sfînt, deci, ne zidim toţi în trup al Bisericii; ne botezăm în El într-un trup, trupul Bisericii, devenind concorporali cu Hristos. Într-adevăr, prin Duhul Sfînt omul devine om al lui Hristos, devine creştin, mădular al Bisericii. Duhul Sfînt lucrează înhristizarea şi hristificarea noastră, îmbisericirea şi bisericizarea… Prin Duhul Sfînt s-a zidit şi se zideşte continuu trupul cel sfînt, divino-uman şi sobornicesc al Bisericii, întotdeauna unul şi neîmpărţit. În acest trup sobornicesc şi unul, fiecare om, iudeu sau elin, sclav sau liber, bogat sau sărac, instruit sau incult, devine om nou, om în Hristos, pentru care Hristos este toate în toţi, în toate lumile… Într-adevăr, este un fapt incontestabil că numai prin Duhul Sfînt poate fi cineva creştin. Pentru că unde este Duhul Sfînt, acolo este şi Hristos; iar acolo unde este Hristos, acolo este şi Duhul Sfînt; acolo, într-un cuvînt, este şi întreaga Sfînta Treime. Şi din Ea şi în Ea sunt toate.

sursa: „Omul şi Dumnezeul-Om, abisurile şi culmile filozofiei„, Sf.Iustin Popovici

Anunțuri

2 răspunsuri la „Sf.Iustin Popovici: Capitole Ecleziologice (I)

  1. Pingback:Sf.Iustin Popovici: Capitole Ecleziologice (II) | πατερικά

  2. Pingback:Sf.Iustin Popovici: Capitole ecleziologice (V) « πατερικά

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: