πατερικά

Atunci se măreşte numele păcii, cînd nu ne vom împotrivi părerilor Sfinţilor, nici nu vom făptui împotriva hotarelor acelora. (Sf.Chiril cel Mare)

Arhivă Categorii:r Sf.Chiril al Ierusalimului

Sf.Chiril al Ierusalimului: Despre trupul şi sîngele lui Hristos

Citire din întîia Epistolă către Corinteni a lui Pavel: „Căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am predat şi vouă” (I Cor. 11:23)

Este de ajuns numai învăţătura fericitului Pavel cuprinsă în aceste cuvinte ca să vă încredinţeze despre dumnezeieştile taine prin care aţi fost învredniciţi să ajungeţi uniţi într-un singur trup şi sînge cu Hristos. Pavel de curînd striga: „Că Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vîndut, luînd pîine şi mulţumind, a frînt-o şi a dat-o ucenicilor Săi zicînd: Luaţi, mîncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luînd paharul şi mulţumind a zis: Luaţi, beţi, acesta este sîngele Meu” (I Cor. 11:23-25). Deci cine va îndrăzni să se îndoiască de asta, o dată ce Însuşi Domnul a spus: „Acesta este trupul Meu”? Cine se va îndoi vreodată să spună că nu este sîngele Lui ,odată ce El Însuşi a întărit şi a spus: „Acesta este sîngele Meu”?

Altă dată Hristos în Cana Galileii a prefăcut la un semn al Său apa în vin (Ioan 2:1-10). Nu este oare vrednică de credinţă şi prefacerea vinului în sînge? A fost chemat la o nuntă lumească, şi a săvîrşit această minune de nespus. Oare nu cu mult mai mult se va mărturisi că a dăruit nuntaşilor (Matei 11:15, Luca 5:34) spre desfătare trupul şi sîngele Lui?

Pentru aceea suntem pe deplin încredinţaţi că ne împărtăşim cu trupul şi cu sîngele lui Hristos. În chipul pîinii ţi se dă trupul, iar în chipul vinului ţi se dă sîngele lui Hristos unit într-un singur trup şi sînge cu El. Astfel ajungem şi purtători de Hristos, pentru că trupul şi sîngele Lui se împărtăşesc mădularelor noastre. Astfel, după cuvintele fericitului Petru, ajungem părtaşi firii dumnezeieşti (II Petru 1:4). Citește mai mult din acest articol

Reclame